תקנון ומדיניות גלאון


ברוך הבא לאתר האינטרנט של גלאון מאווררים ושואבים בע"מ

אנא קרא בקפידה את תנאי השימוש המפורטים להלן 

הגלישה והשימוש שתעשה באתר WWW.GALON.CO.IL (להלן: "האתר") כפופים לתנאי השימוש. 
אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי שימוש אלה מאחר ועצם השימוש של כל אדם ו/או גוף הגולש ו/או צופה ו/או עושה שימוש בכל דרך אחרת,, במישרין או בעקיפין, באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו (להלן: "המשתמש"), מהווים הסכמה מצד המשתמש לתנאי השימוש באתר, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות (להלן: "מדיניות הפרטיות"), המפורטים להלן, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן: "תנאי השימוש"), ללא כל הגבלה או הסתייגות. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מסדירים את היחסים בין המשתמש לבין חברת גלאון מאווררים ושואבים בע"מ בע"מ (להלן: "החברה") והם עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. היה והינך לא מסכים לאמור בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, הינך נדרש שלא לעשות שימוש באתר זה.


1. כללי:
1.1. אתר www.galon.co.il הינו אתר ברשת האינטרנט הישראלי המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרי חברת גלאון ברשת האינטרנט בישראל. האתר מתופעל ע"י חברת גלאון מאווררים ושואבים  בע"מ. שכתובתה ת.ד 171, מרכז כפרי נהורה. כל הזכויות לתכנים ולעיצוב הגרפי המופיעים באתר זה שמורות לחברת גלאון מאווררים ושואבים בע"מ.
בכל שאלה ניתן לפנות לשירות לקוחות החברה בטלפון:08-6848924, בפקס: 08-6890376 .

החברה רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש על ידי עדכונו של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את המשתמש לכל דבר ועניין. 
 
1.2. הוראות תנאי שימוש אלה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תנאי שימוש אלה במלואם ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תנאי השימוש, לכן אם אינך מסכים לתנאי כלשהו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
1.3. יודגש, כי כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תנאי שימוש אלו.
1.4. הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לחברה ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
1.5. השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתנאי שימוש אלה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
1.6. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.

2. הזכאים להשתתף במכירות באתר:

כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע פעולות לרבות רכישות.
2.1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
2.2. המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
2.3. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
2.4. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל. 
2.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.
2.6. החברה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.


3. המוצרים באתר

3.1. כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם מוצרים חדשים באריזתם המקורית.
3.2. האתר מציע למשתמשיו רכישתם של מוצרים /או שירותים שונים, בדגמים, סוגים וכמויות שונות והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. מובהר בזאת כי החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם, לרבות דמי משלוח. 
3.3. כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם בתוקף עד לגמר המלאי במחסני החברה. היה ולאחר המכירה התברר כי המוצר אזל מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ביצוע ההזמנה, החברה תודיע למזמין תוך 3 ימי עסקים כי המוצר אינו במלאי. במקרה שכזה החברה תודיע למזמין על ביטול המכירה או לחילופין תציע לו מוצר חלופי. 
3.4. עבור כל מוצר המוצע למכירה באתר מוצג דף הכולל את תיאור המוצר או השירות המוצע למכירה ואת מחירו כולל מע"מ (במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה על פי כל דין). 
3.5. רוב הפריטים המוצעים למכירה באתר מלווים בתמונות אשר נועדו להמחשה בלבד. במקרה של פער או הבדל בין התמונה לבין התיאור המילולי, יגברו המילים הכתובות במודעת המוצר על התיאור הנשקף מהתצלום.
3.6. החברה משקיעה מאמצים רבים כדי שהמוצרים ו/או השירותים המופעים למכירה באתר יהיו מעודכנים באופן רציף ומדויק. היה מחמת טעות שבתום לב, תיאור המוצר אינו תואם את המוצר שלשם מכירתו פורסמה מודעת המוצר, תינתן אפשרות למזמין לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין קבלת כל הסכומים שנגבו ממנו בגין המוצר.

4. המכירה
4.1. המוצרים באתר יוצעו למכירה עד גמר המלאי.
4.2. המשתמש באתר יכול להתרשם מהמוצרים ומחירם ולהוסיף לסל הקניות כל פריט הקיים במלאי. כל עוד לא נסתיימה ההזמנה יוכל הלקוח לשנות כמויות להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות. עם סיום ההזמנה יש לגשת לקופה לצורך אישור ההזמנה וביצוע התשלום עבור הקנייה. לצורך ביצוע התשלום עבור הקניה על המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמא ואחר כך למלא, בין היתר, את הפרטים הבאים: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים.
יודגש כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין מהווה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הליכי המכירה. 
4.3. לאחר ביצוע הפעולה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי מול חברת כרטיס האשראי. עם אישור ההזמנה על ידי חברת כרטיסי האשראי, תישלח ההזמנה ותינתן למשתמש הודעה  כי הפעולה אושרה והליך ההזמנה הושלם. יודגש כי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה, וכי העסקה תשתכלל רק לאחר קבלת אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב.
4.4. במידה וההזמנה אושרה היא תרשם במחשבי החברה וכן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 72 שעות מסיום הליך ההזמנה. 
יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של המשתמש הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר הזמנה ופרטי הלקוח יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל החברה. הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. 
4.5. חיוב הלקוח בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע ההזמנה ואישורה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
4.6. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה יידרש המשתמש ליצור קשר טלפוני עם מוקד המכירות של חברת גלאון מאווררים ושואבים בע"מ בטלפון 08-6848924  לצורך הסדרת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע העסקה. במקרה כאמור, יחל מנין ספירת הימים למועד ביצוע המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. לא פעל המשתמש להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת כרטיסי האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהייה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.
4.7. מובהר כי האתר משמש למכירה קמעונאית בלבד. כן מובהר כי מחירי המוצרים המוצעים באתר והמבצעים שבו תקפים לרכישה באמצעות האתר בלבד, וכי יתכנו שינויים בין המחירים המוצעים באתר לבין המחירים בנקודות מכירה אחרות.


5. מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

5.1. אספקת המוצרים או השירותים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי תיעשה על ידי החברה. החברה תדאג לאספקת כל מוצר או שירות הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקליד המשתמש בעת ביצוע ההזמנה. החברה תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים, אלא אם כן נכתב אחרת באתר. 
5.2. אספקת המוצרים תיעשה באמצעות חברת הובלה או בכל דרך אחרת כמפורט באתר. 
5.3. אספקת המוצרים או השירותים, כמפורט בדף המוצר, תיעשה בימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של הלקוח ("ימי עבודה" – ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). החברה עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה.
5.4. התקנון של גוף שבאמצעותו החברה מבצעת את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל משתמש. 
5.5. בנסיבות של איחור בשל כוח עליון כדוגמת שביתות, שריפה, שיטפון, מלחמה וכו', תיידע החברה את הלקוח מייד עם היוודע דבר האיחור ותאפשר לו לבחור בין המתנה לקבלת המוצר, קבלת מוצר חלופי או ביטול העסקה והשבת הסכום ששולם.
5.6. החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם בלקוח, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות העבודה המקובלות. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה לאספקת המוצר.
5.7. עקב המצב הביטחוני ששורר במדינה, מסרבות לעיתים חברות הובלה להוביל מוצרים לישובים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בסכנת חיים למוביל. במקרה כזה יובהר העניין ללקוח  והחברה תהא רשאית לתאם עם הלקוח את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הצדדים. 
5.8. במידה ויתברר לחברה כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה ובהתאם לנהליה הרגילים, לספק את המוצרים ללקוח ולא ימצא פתרון המקובל על הצדדים תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה בכל מועד עד אספקת המוצר ללקוח. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב החברה ללקוח את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והלקוח לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.
5.9. בעת אספקת המוצר, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר.

6. ביטול העסקה והחזרת מוצרים

6.1. הלקוח מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה והמוצר סופק כאשר הוא פגום או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך מתן הודעה בכתב לחברה ובמקרה כזה לא יחויב הלקוח בגין דמי ביטול.
6.2. ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה – ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום אספקת המוצר באמצעות הודעה בכתב לחברה, לרבות פקס ודואר אלקטרוני. המוצר תקין ויוחזר, באריזתו המקורית ובצירוף חשבונית מקור. את המוצר ניתן להחזיר ובלבד שהינו ארוז באריזתו המקורית. בכל הודעת ביטול עסקה על הלקוח לציין מספר הזמנה, שם מלא ומספר תעודת זהות. החזרת המוצרים תיעשה למקום שיבחר על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי או על ידי שליח מטעם החברה כאשר עלות המשלוח תהיה על חשבון הלקוח. 
במקרה כאמור תחזיר החברה, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו, למעט דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. 
6.3. בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המשתמש, ובלבד שתשלח הודעה על כך למשתמש, תוך פירוט נימוקי הביטול, בתוך 10 ימים ממועד אישור ההזמנה:
א. במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים במודעת המוצר, מחיר המוצר או תיאורו על בסיסם נערכה ההזמנה.
ב. בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים. 

7. אחריות בגין המוצר או השירותים

7.1. המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים בהתאם לזמן האחריות לכל מוצר.
7.2. מובהר בזאת כי מתן שרות למוצר באחריות הינם במפעל חברת גלאון מאווררים ושואבים בלבד. במידה והלקוח יהיה מעוניין שהחברה תוביל את המוצר לצורך מתן שרות, ייחוייב הלקוח בהובלה.

8. קניין רוחני

האתר ותוכנו, לרבות זכויות היוצרים בכל הטקסטים, החומרים והתמונות (להלן – "התוכן"), שייכים לחברה למעט אם צוין אחרת, והם מוגנים על ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית. מובהר כי האתר והתוכן, הסימנים המסחריים, השמות המסחריים וכל זכויות אחרות בקניין רוחני המופיע באתר שייכים לחברה ו/או של אחרים. 
אין באתר או באמור בו, במפורש או במשתמע, משום מתן רישיון או זכות להשתמש באיזה מסימני המסחר המוצגים בדפי האתר, ללא ההסכמה בכתב של החברה, או של צד שלישי כלשהו אשר עשוי להיות הבעלים של סימן המסחר המוצג בדפי האתר. 
השימוש בתכנים באתר או בכל חלק מהם, לרבות שימוש באמצעות קישור מאתר אחר, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהחברה, הינו אסור. 
9. הגבלת אחריות 
 
9.1. האתר ותכניו מוצגים על ידי החברה "כפי שהם"("AS IS"). למרות שהחברה מנסה לדייק ככל שניתן בתכני המוצגים באתר, היא אינה נותנת התחייבות או מצג כלשהו בקשר עם שלמות או דיוק המידע המוצג באתר.
9.2. החברה לא תשא באחריות לתוכן פרסומי או מידע מסחרי, שיווקי או אחר אשר יפורסם באתר. המידע מוצג באתר "כפי שהוא" ("AS IS") מבלי שהחברה בודקת את מהימנותו, דיוקו ו/או נכונותו. החברה לא תשא באחריות לכל אי התאמה, טעות, אי דיוקים או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם לכל צד. החברה מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת (לרבות חוות דעת מקצועית או רפואית כלשהי) ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או השירות  והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.
9.3. במקרה בו נפלה טעות במחיר ו/או בכל מאפיין אחר של מוצר או שירות המוצג באתר, טעות זו לא תחייב את החברה, כל תוכן באתר לעיל יהיו כפוף תמיד למידע המסופק עם המוצר ו/או השירות בעת רכישתו בפועל, ובכל מקרה של סתירה ו/או חוסר התאמה האחרונים יגברו. 
9.4. המשתמש מסכים כי באחריותו הבלעדית לבדוק את האתר, וכי האחריות לכל סיכון אשר עשוי להיגרם מהשימוש באתר מוטלת על המשתמש בלבד ובאחריותו הבלעדית. החברה, נושאי המשרה בה, עובדיה, או מי מטעמה, לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר, נלווה, תוצאתי, עקיף או עונשי הנובע מכניסה של משתמש לאתר או כל שימוש שנעשה בו. 
9.5. אין באמור באתר זה או בתוכנו בכדי להגביל את החברה, בכל דרך שהיא. 
9.6. ככל שדין או חוק כלשהם קובעים כי השימוש באתר מיועד למבוגרים בלבד, חל איסור על קטינים לעשות שימוש באתר. יחד עם זאת, היה וקטין ביקר באתר מרצונו החופשי, כי אז לא תישא החברה באחריות לשימוש שנעשה כאמור, היה והאתר או שימוש בו עשוי להיחשב כבלתי הולמים לקטינים. 
9.7. החברה רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע כל שינוי באתר או בכל חלק ממנו, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר או חלקו. כמו כן, הפעילות באתר עשויה להיות מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני. 
9.8. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת.
9.9. קישורים לאתרים של צדדים שלישיים –  האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר אינם בפיקוח החברה ואינם נבדקים על ידה, לרבות לעניין מהימנותם, חוקיותם והאבטחה בהם. לפיכך, החברה לא תשא בכל חבות מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות על הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם באתרים אלו או באתרים המקושרים לאתרים אלו. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
9.10. כל שימוש בתוכן באתר, לרבות  בתוכן המסופק על ידי החברה (לרבות מדריכי קניה, מאמרים, מפרטים, הוראות שימוש ו/או תמונות) ו/או בתוכן של צד שלישי לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לתוכן באתר, לרבות  לתוכן המסופק על ידי החברה ו/או לתוכן של צד שלישי וכן לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או מבצעים, לרבות, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.


10. התיישנות
מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד החברה, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בחוק ההתיישנות,תשי"ח-1958.

11. ברירת דין ומקום שיפוט  
על תנאי שימוש יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור באר שבע וקריתגת לפי הסמכות העניינית בלבד.

מדיניות הפרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השימוש באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף המידע באתר.

1. כללי 
1.1. מטרתם של התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, הנם לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו.
1.2. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
1.3. כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.
2. רישום
2.1. חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום (להלן: "ההרשמה"). 
2.2. כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהיה החברה רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו. 
2.3. עם אישור תנאי השימוש באתר, ישלח דואר אלקטרוני חוזר לכתובת הדואר האלקטרוני אותו מסר המשתמש בהליך ההרשמה, בצירוף שם המשתמש והסיסמא (להלן: "אמצעי זיהוי").
2.4. המשתמש ישא באחריות הבלעדית לשמור ולאבטח את אמצעי הזיהוי על מנת להבטיח כי לא יתבצע בהם שימוש, מכל מין וסוג שהוא  על ידי כל אדם, ללא היתר מפורש של המשתמש. מבלי לגרוע מהאמור, ממליצה החברה, בין היתר, כי המשתמש יבצע יציאה מסודרת מהאתר ו/או מכל שירות אליו נכנס באמצעות אמצעי הזיהוי. 
2.5. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי לשימוש לסיום הליך ההרשמה. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי בצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש, בתנאי השימוש, לרבות במדיניות הפרטיות ו/או בתנאי השימוש הייעודיים. המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ישמרו במאגר המידע של החברה ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות כל דין.

3.  איסוף ושימוש במידע 
3.1. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לחברה במועד ביצוע ההזמנה ו/או הנובעים מפעילותו אתר, ובכלל זה מידע אשר נאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאספו במאגרי המידע של החברה והמשתמש מאשר איסוף מידע כאמור .
3.2. החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים;  עם זאת, החברה לא תמסור את פרטי המשתמש האישיים למפרסמים  ו/או ל צדדים שלישיים כאמור. בנוסף, רשאית החברה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות.מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית.
3.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהיה החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או בפרטי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, כאן.
3.4. האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע ב- Cookies מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
3.5. אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול הCookies- עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

4. מסירת מידע לצד שלישי 
מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית על פי רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם ומלמד על גמירות דעתו של הלקוח בנוגע לרכישת המוצרים.

החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע  העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו כגון שם המשתמש, כתובתו ופרטי כרטיס האשראי לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן: 
4.1. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת. 
4.2. בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש הייעודיים ו/או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות תנאי השימוש הייעודיים ו/או להוראות כל דין. 
4.3. בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים. 
4.4. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה. 
4.5. בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
4.6. במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
4.7. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.
4.8. מידע שימסור הלקוח במסגרת השימוש באתר זה, יישמר בסודיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"ב – 1982.

5. תכנים, כתבות ופרסומות
באתר עשויי להיות מוצג תוכן של צד שלישי לרבות קישורים לאתרים של צדדים שלישיים והשימוש אותו מבצע המשתמש בתוכן של צד שלישי כפוף לתקנון ו/או למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים שלישים.

6.  אבטחת מידע 
6.1. החברה מטמיעה ומיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. עם זאת החברה מבהירה, כי איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תשא באחריות בגין כל נזק ו/או אבדן, ישירים או עקיפים, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
6.2. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע ופרטיות המשתמש. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן, אך בקיום מקרים שאינו בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
6.3. החברה מתחייבת שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי של המשתמש לאף גורם מלבד חברת האשראי.